از آنجا كه فعاليت هاي تحقيقاتي هميشه پشتيبان شيوه درمان است، در اين واحد فعاليت هاي تحقيقاتي شامل طراحي پروژه هاي تحقيقاتي، نگارش مقاله، تأليف كتاب ،ترجمه كتاب، طراحي و نگارش پمفلتهاي آموزشي و همكاري با مراكز تحقيقاتي ديگر، آگاهي رساني به افرادي كه در حال تحقيق روي مرگ مغزي هستند و پايان نامه هاي مرتبط با مقوله مرگ مغزي  به صورت بسیار منسجم انجام می گیرد.

 

فعاليت هاي علمي انجام شده و درحال انجام در واحد فراهم آوري اعضاي پيوندی

1-   بررسي الگوهاي مختلف داپلرترانس کرانيال در علل مختلف مرگ مغزي در اهداکنندگان اعضاي پيوندي بيمارستان دکتر مسيح دانشوري

2-   بررسي نگرش و سطح اطلاعات جامعه معلمين از اهداي عضو

3-   بررسي ميزان آگاهي پرسنل ICU بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي از مفهوم مرگ مغزي

4-   بررسي ميزان آگاهي از اهداي عضو و تمايل به ثبت رضايتمندي به اهداي عضو در کارت گواهي نامه در استان تهران

5-   بررسي اثر اطلاع رساني در زمينه اهداي عضو در ميزان افزايش سطح آکاهي شهروندان منطقه يک تهران و مقايسه آن با سطح آگاهي شهروندان منطقه سه تهران

6-   بررسي نگرش ائمه جماعت از مسئله اهداي عضو

7-   بررسي علل عدم رضايت به اهداي عضو در خانواده های بيماران مرگ مغزی

8-   بررسي ارتباط رفلکسهاي نخاعي با ساير متغيرهاي موجود مغزي در اهداکنندگان اعضاي پيوندي

9-   بررسي اثرات نفروتوکسيک والون در گيرندگان كليه در اهداکنندگان اعضاي پيوندي

10-  بررسي اپيدميولوژي علل مرگ مغزي در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

11-  بررسي اثر برگزاري 35 كارگاه آموزشي مرگ مغزي جهت افزايش سطح آگاهي پرسنل درماني (متخصصين رشته هاي ICU  داخلي، اورژانس، بيهوشي، نورولوژي، كودكان، پرستاران، پزشكان عمومي، كارورزان و دستياران ) از واقعيت مرگ مغزي و لزوم اهداي عضو

12-  بررسي ارتباط سطح کلسيم خون با ميزان پايداري هموديناميک در اهداکنندگان اعضاي پيوندي

13- نگارش کتاب مرگ مغزي از شناسايي تا اهدا در سال 86

14-  نگارش3 پمفلت آموزشي مرگ مغزي

15- نگارش پمفلت آموزشي مرگ مغزي به زبان انگليسي

16- بررسي 5 سال فعاليت اهداي عضو واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

17-مقاله بررسي ميزان آگاهي از اهدا عضو و تمايل به ثبت رضايتمندی به اهداي عضو در کارت گواهی نامه، درميان داوطلبين دريافت گواهی   نامه راهنمايي و رانندگی

18-  مقاله بررسي  ريه هاي اهدا شده

19- ارسال مقاله مرگ مغزي تنها يک عبارت نيست برای مجله نظام پزشکی

20- ارسال مقاله علل مرگ مغزی و نتيجه پيگيري آنها جهت اهداي اعضا در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی براي مجله پژوهنده

21-    بررسي پاتولوژي کبد بيماران اهدا شده در بيمارستان دکتر مسيح دانشوري

22-  بررسي Survival پيوند هاي کليه انجام شده از دهندگان کليه بيماران مرگ مغزي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

23-گزارش يک مورد اهداي عضو از بيمار مبتلا به تومور مغزي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

24- برگزاري سمپوزيوم آموزشي اهداي عضو از بيماران مرگ مغزي ( کشوري)

25- برگزاري کارگاه اهداي عضو براي آموزش کادر درماني استانهاي اطراف تهران که تحت پوشش واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي مي باشند.

26-  همکاري در برگزاري کارگاه مرگ مغزي قزوين در سال 86

27-  همکاري در برگزاري کارگاه مرگ مغزي دزفول در سال 86

28-  همکاري در برگزاري کارگاه مرگ مغزي اردبيل در سال 86

29-   برگزاری چهار دوره سمینار دو روزه مرگ مغزی "از شناسایی تا اهدا" ، به صورت کارگاه نظری و عملی با امتیاز بازآموزی برای گروه های هدف (کلیه پزشکان و سرپرستاران)

30-  برگزاری اولین دوره کنفرانس رضایت گیری (آذر 1397)

31-  آغاز کار واحد فراهم آوری دانشگاه ایران به کمک واحد فراهم آوری دانشگاه شهید بهشتی ، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری (1396)

32-  دریافت لوح تقدیر واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از طرف دکتر کاظمینی (آبان 1396)

 

مقالات ارائه شده در کنگره هاي خارجي:

  1.  Najafizade K et al. The trend of registration for organ donation in Iran, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ   Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 2.  Najafizade K et al. Iranian’s belief about organ donation: a general population survey, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ    Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 3.  Najafizade K et al. Oxygen-challenge test in brain dead patients, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ   Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 4.  Najafizade K et al. Who is appropriate for lung donation? Predicting and correlated factors, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ    Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 5.  Najafizade K et al. Formation of an organ procurement unit for brain death, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ    Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 6.  Najafizade K et al. Cadaveric organ donation; a report from Iran, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ   Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 7.  Najafizade K et al. Renal function and hypernatremia correction following intensive care of cadaveric donors before organ retrieval, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ    Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 8.  Najafizade K et al. Cardiopulmonary resuscitation does not negatively affect cadaveric heart procurement , - 11th Congress of the Middle East Society for Organ    Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

9.  Najafizade K et al. How it was possible to transplant Afghan cadaveric kidney to Afghan recipient in Iran, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ    Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 10.  Najafizadeh K. ICU nurses attitude and knowledge about organ donation. 10th   Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, November 26-29, 2006

 11.  Najafizade K et al. Ramadan increases organ donation willingness in Iran, - 11th   Congress of the Middle East Society for Organ    Transplantation, Shiraz-Iran, November 16-20, 2008.

12. Meysam Mojtabaee, Mojtaba Mohsenzadeh, Farahnaz Sadegh Beigee, IMPACT OF TRANSFER PROCESS ON PA02/FIO2 RATIO IN BRAIN DEAD POTENTIAL DONORS AND EFFECT OF RECRUITMENT MANEUVER ON ITS REVERSAL: A CONTROLLED CLINICAL TRIAL, Minin Oral Presentation, 17th Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT 2015), Brussels, Belgium from 13-16 September 2015

13. Masoud Mazaheri, Elham Shams, Farahnaz Sadegh Beigee, BO46 ONE DECADE DONATION; PAINFUL DEVELOPMENT OF THE BEST IRANIAN OPU, Mini Oral Presentation, 17th Congress of the ESOT, Brussels, Belgium from 13-16 September 2015

 14. Meysam Mojtabaee, Mojtaba Mohsenzadeh, Farahnaz Sadegh Beigee, IMPACT OF TRANSFER PROCESS OF BRAIN DEAD POTENTIAL DONORS ON HEMODYNAMIC STABLITY AND OXYGENATION, E Poster Presentation. 17th Congress of the ESOT, Brussels, Belgium from 13-16 September 2015

15. Meysam Mojtabaee, Siavash Gholami, Mojtaba Mohsenzadeh, Farahnaz Sadegh Beigee, Impact of full-time donor management protocol on donor’s liver biopsy findings, where are we at? Oral Presentation , 15th Congress of the Middle East Society For Organ Transplantation, Amman, Jordan, 21-24 September 2016 (MESOT 2016)

16. Meysam Mojtabaee, Mojtaba Mohsenzadeh, kurosh Kazemi, Alireza Shamsaifar, Farahnaz Sadegh Beigee, RDW And MPV: Novel Noninvasive Markers For Predicting Hepatic Steatosis In Brain Dead Organ Donors, Oral Presentation, 15th Congress of the MESOT (2016)

17. Meysam Mojtabaee, Ali Khalili, Alireza Jahangiri Fard, Farahnaz Sadegh Beigee, Treatment of Recurrent hypertension in brain dead donors, prevention of devastating organ damages, Poster Presentation, 15th Congress of the MESOT (2016)

18. Meysam Mojtabaee, Mojtaba Mohsenzadeh, Farahnaz Sadegh Beigee, Our experience in organ donation from brain-dead pediatric donors under 5 years: differences from older pediatric donors. Oral Presentation, 15th Congress of the MESOT (2016)

19. Sadegh Beigee Farahnaz, Shahryari Shagin, Mojtabaee Meysam, Pourabdollah Toutkaboni Mahsa, Pathology Results at Autopsy in Brain-Dead Patients with Brain Tumors. Role of More Active Identification of Brain-Dead Cases in Increasing Organ Donation. Oral Presentation, 15th Congress of the MESOT (2016)

20. Mazaheri Masoud, Sadegh Beigee Farahnaz, Difficult Consent Scale: An Assessment Scale for Anticipated Difficulty in Obtaining Consent for Organ Donation. Oral Presentation, 15th Congress of the MESOT (2016)

21. Masoud Mazaheri, ORGAN DONATION CARD AS AN ATM CARD; A JOINT INITIATIVE. Oral presentation, 4th Congress of Ethical, Legal, and Psychosocial Aspects of Transplantation (ELPAT 2016), Rome, Italy

22. Mojtabaee Meysam, Sadegh-Beigee Farahnaz, Benign or Malignant? It Makes Even a Bigger Difference When It Comes to Organ Transplantation, 3rd International Congress of Organ Transplantation & 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantation Shiraz 2017

23. Mojtabaee Meysam, Mazaheri Masoud, Sadegh Beigee Farahnaz. Report of a 75 Years Old Brain Dead Organ Donor, Is There any Border? Poster presentation, 3rd International Congress of Organ Transplantation & 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantation Shiraz 2017

 24. Sadegh-Beige Farahnaz, Rostami Ameneh, Safari Minoo, Mazaheri Masoud, Increasing Donor Pool from Brain Dead Cases. Poster presentation, 3rd International Congress of Organ Transplantation & 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantation Shiraz 2017  

25. Mohsenzadeh Mojtaba, Mojtabaee Meysam, Ghorbani Fariba, Mazaheri Masoud, Shafikhani Yazdan, Sadegh-Beigee Farahnaz. Update in Causes of Family Refusal for Organ Donation, Reporting the Changes Over 6 Years. Oral presentation, 3rd International Congress of Organ Transplantation & 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantation Shiraz 2017

26. Mojtabaee Meysam, Mohsenzadeh Mojtaba, Rashid-Farrokhi Farin, Sadegh-Beigee Farahnaz Kidneys Transplanted from Brain Dead Donors with Higher Creatinine Levels but the Same Kidney Donor Profile Index Have Comparable Short Term Outcome . Poster presentation, 3rd International Congress of Organ Transplantation & 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantation Shiraz 2017

27. Mojtabaee Maysam,Ghaffarian Shahrzad, Hajilou Pantea, Sadegh Beigee Farahnaz, Causes of Heart Beating Donors Loss before Organ Retrieval. Poster presentation, 3rd International Congress of Organ Transplantation & 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantation Shiraz 2017  

28. Sadegh-Beige Farahnaz, Nosrati Ramin, Mojtabaee Meysam, Comparison of Vascular Xenograft Rejection Pattern in Mice between Jersey and Holstein Cow. Poster presentation, 3rd International Congress of Organ Transplantation & 16th International Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantation Shiraz 2017

29. Meysam Mojtabaee, Mojtabae Mohsenzadeh, Farahnaz Sadegh Beigee,. DECEASED ORGAN DONATION FROM PEDIATRIC DONORS: DOES THE LITERATURE REALLY HELP US? (IMPLICATION FOR MORE POWERFUL GUIDELINES). Oral Presentation, 13th Congress of the International Society for Organ Donation and Procurement (ISODP 2017) August 2017, Geneva, Switzerland.

29. Farahnaz Sadegh Beigee, Meysam Mojtabaee, Yazdan Shafikhani, Mojtaba Mohsenzadeh, Masoud Mazaheri, Reason of Unsuccessful Organ Donation of the Actual Donors in our Center. Oral presentation, 13th Congress of the ISODP, August 2017, Geneva, Switzerland.

29. Farahnaz Sadegh Beigee, Meysam Mojtabaee, Mojtaba Mohsenzadeh, Brain Tumors as a Cause of Brain Death: Experience of the Nine Autopsy in Brain Dead Cases. Oral Presentation, 13th Congress of the ISODP, August 2017, Geneva, Switzerland.

 30. Masoud Mazaheri, Meysam Mojtabaee, Mojtaba Mohsenzadeh, Yazdan Shafikhani, Farahnaz Sadeghbeigee, Difficult Consent Scale for Organ Procurement in Practice. Oral presentation, 13th Congress of the ISODP, August 2017, Geneva, Switzerland.

 31. Meysam Mojtabaee, Mojtaba Mohsenzadeh, Fariba Ghorbani, Farahnaz Sadegh Beigee, Update on Causes of Family Refusal for Organ Donation and the Related Factors: Reporting the Changes Over 6 Years. Oral presentation, 13th Congress of the ISODP, August 2017, Geneva, Switzerland.

32. Meysam Mojtabaee, Shagin Shahryari, Mojtaba Mohsenzadeh, Farahnaz Sadegh Beigee, Is History of Coronary Artery Bypass Graft Surgery a Contraindication in Cadaveric Liver Donation? A case series. Oral presentation, 13th Congress of the ISODP, August 2017, Geneva, Switzerland. 

33.  Meysam Mojtabaee, Shahrzad Ghaffarian, Shagin Shahryari, Farahnaz Sadegh Beigee, Causes of Deceased Donors Loss and the Associated Factors Before Organ Retrieval. Oral Presentation, 13th Congress of the ISODP, August 2017, Geneva, Switzerland.

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات:

 

 1.  Najafizadeh K, Ghorbani F, Hamidinia S, Emamhadi MA, Moinfar MA, Ghobadi O, Assari S. ; Holy month of Ramadan and increase in organ donation willingness. ; Saudi J Kidney Dis Transpl. 2010 May-Jun;21(3):443-6.

2.  Najafizadeh K, Ghorbani F, Rostami A, Ghobadi O, Barbati E, Rad SS, Assari S. ; Seeking consent in the country of origin for transplantation from a brain-dead refugee in the host country. ; Saudi J Kidney Dis Transpl. 2010 Mar;21(2):345-7.

3.  Najafizadeh K, Ahmadi SH, Dezfouli AA, Mohammadi F, Kardavani B, Vishteh HR. ; Fat and bone marrow embolization in a donor as the cause of death in a lung recipient. ; Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2924-6.

4.  Shadmehr MB, Arab M, Pejhan S, Daneshvar A, Javaherzadeh N, Abbasi A, Ahmadi ZH, Radpay B, Dabir S, Parsa T, Mohammadi F, Mansoori SD, Tabarsi P, Amiri MV, Marjani M, Kashani BS, Najafizadeh K, Shafaghi S, Ghorbani F, Masjedi MR, Velayati AA. ; Eight years of lung transplantation: experience of the National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases. ; Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2887-9.

5.  Najafizadeh K, Shadmehr MB, Daneshvar A, Malekmohammad M, Arab M, Ahmadi ZH, Shafaghi Sh, Ghorbani F, Assari S, Moghani-Lankarani M. ; Lung donation and causes behind its failure: a single-center experience. ; Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2726-8.

6.  Najafizadeh K, Abbasi A, Ghorbani F, Radpei B, Kashani BS, Ahmadi ZH, Hamidinia S, Moghani-Lankarani M, Assari S, Velayati AA. ; Organ retrieval from brain-dead patients by a single organ procurement center in Iran. ; Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2723-5.

7.  Najafizadeh K, Arab M, Radpei B, Pojhan S, Abbasi-Dezfuli A, Deneshvar A, Faeghi J, Khoddami-Vishteh HR, Azizabadi-Farahani M, Abbasi-Dezfuli G. ; Age and sex predict PaO2/FiO2 ratio in brain-dead donor lungs. ; Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2720-2.

8.  Najafizadeh K, Shiehmorteza M, Mohamad MM, Shadmehr MB, Arab M, Ghorbani F, Moinfar MA, Najafizadeh C, Assari S, Moghani-Lankarani M. ; Issuing donor cards in a single center in Iran: results of the first 3 years. ; Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2711-4.

9.  Najafizadeh K, Shiemorteza M, Jamali M, Ghorbani F, Hamidinia S, Assari S, Moghani-Lankarani M. ; Attitudes of medical students about brain death and organ donation. ; Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2707-10.

10.         Dezfouli AA, Najafizadeh K, Parsa T, Shadmehr MB, Dabir S, Mohammadi F, Tabarsi P, Lankarani MM, Assari S, Marjani M, Fahimi F, Shafaghi S, Faeghi J, Masjedi MR.Postlung transplant rehospitalization: a study of causes, health care burden, and outcomes. ; Exp Clin Transplant. 2009 Sep;7(3):192-6.

11.         Najafizadeh K, Ghorbani F, Rostami A, Fard-Mausavi A, Lorgard-Dezfuli-Nejad M, Marashian SM, Roshanpazooh M, Farrokhnia E, Emami H, Masjedi MR. ; Depression while on the lung transplantation waiting list. ; Ann Transplant. 2009 Apr-Jun;14(2):34-7.

12.         Abbasi-Dezfouli A, Pojhan S, Behgam-Shadmehr M, Najafizadeh K, Ghorbani F, Lorgard-Dezfuli-Nejad M, Assari S. ; The cost of lung transplantation in Iran. ; Ann Transplant. 2009 Apr-Jun;14(2):30-3.

13.         Najafizadeh K, Daneshvar A, Dezfouli AA, Kashani BS, Ahmadi ZH, Shadmehr MB, Ghasemi M, Kardavani B, Lankarani MM, Shafaghi S. ; Pulmonary artery stenosis shortly after lung transplantation: successful balloon dilation and stent insertion in one case. ; Ann Transplant. 2009 Jan-Mar;14(1):52-5.

14.   Najafizadeh K, Ghorbani F, Rostami A, Fard Mosavi A, Assari S, Moghani Lankarani M, Farrokh Nia E, Emami H, Marashian SM, Masjedi MR. ; Health status of the patients before lung transplantation: a report from Iran. Ann Transplant. 2009 Jan-Mar;14(1):5-9.

15.         Marjani M, Tabarsi P, Najafizadeh K, Rashid Farokhi F, Sharifkashani B, Motahari S, Abbasi A, Masjedi MR, Mansouri D. ; Pulmonary aspergillosis in solid organ transplant patients: a report from Iran. ; Transplant Proc. 2008 Dec;40(10):3663-7.

16.  Ghorbani F, Khoddami Vishteh HR., Ghasemi AM.., Najafizadeh K. ; Willingness to Register Organ Donation Desire in Driver's License. Developing World Epidemiology. under publication.

17. Sadegh Beigee F, Mohsenzadeh M, Shahryari S, Mojtabaee M, Role of More Active Identification of Brain-Dead Cases in Increasing Organ Donation. Exp Clin Transplant. 2017 Feb;15(Suppl 1):60-62

18. Mojtabaee M, Shamsaeefar A, Gholami S, Mohsenzadeh M, Sadegh Beigee F, Impact of a Full-Time Donor Management Protocol on Donors' Liver Biopsy Findings: Progress to Date. Exp Clin Transplant. 2017 Feb;15(Suppl 1):269-272

19. Sadegh Beigee F, Shahryari S, Mojtabaee M, Pourabdollah Toutkaboni M. Pathology Results at Autopsy in Brain-Dead Patients with Brain Tumors. Exp Clin Transplant. 2017 Feb;15(Suppl 1):113-115

20. Basharzad N, Mojtabaee M, Fadaei A, Nephroquiz 9: Tracheobronchopathia Osteochondroplastica Presenting With Dyspnea in a Patient With End-stage Renal Disease. Iran J Kidney Dis. 2017 Jan;11(1):74-78.

21. Hashemian SM, Delavarkasmaei H, Najafizadeh K, Mojtabae M, Ardehali SH, Kamranmanesh MR, Basharzad N, Ghorbani F, Role of Transcranial Doppler Sonography in Diagnosis of Brain Death: A Single Center Study. Tanaffos. 2016;15(4):213-217.

22. Mazaheri M, Sadegh Beigee F, Difficult Consent Scale: An Assessment Scale for Anticipated Difficulty in Obtaining Consent for Organ Donation. Exp Clin Transplant. 2017 Feb;15(Suppl 1):57-59

25. Mojtabaee M, Sadegh Beigee F, Ghorbani F, Deceased Organ Donation From Pediatric Donors: Does the Literature Really Help Us? Implication for More Powerful Guidelines. Transplant Proc. 2017 Oct;49(8):1708-1711

 

جوایز علمی

 

1-        BELDONOR Award in ESOT 2015 TO Masoud Mazaheri for  ONE DECADE DONATION; PAINFUL DEVELOPMENT OF THE BEST IRANIAN OPU Masoud Mazaheri , Elham Shams , Farahnaz Sadegh Beigee 

2-       Congress Scientific award of ISODP 2017 to Meysam Mojtabaee for  UPDATE ON CAUSES OF FAMILY REFUSAL FOR ORGAN DONATION AND THE RELATED FACTORS: REPORTING THE CHANGES OVER 6 YEARS

 

صفحات اجتماعی

آمار بازدیدکنندگان

بازدید از این صفحه : 2585 بار
بازديدکنندگان امروز : 3758 نفر
 
کل بازديدکنندگان : 36992423 نفر
 
بازديدکنندگان آنلاين : 3 نفر