پرسشنامه  آزمون سفیران

 

واحد اهدای اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 a) سئولات مبحث مرگ مغزی

1- شایعترین علت مرگ مغزی چیست ؟

الف ) تومور مغزی

ب ) سکته مغزی

ج ) ضربه به سر

د ) بیماری های عفونی مغز

 

2- مکانیسم اصلی مرگ مغزی چیست ؟

الف ) تورم مغز

ب ) پارگی عروق مغز

ج ) گیر کردن لخته در عروق مغز

د ) اختلال عملکرد سلول های مغز

 

3- کدام یک از موارد زیر در بیماری انسان قفل شده صحیح است ؟

الف ) عدم خونرسانی به بافت اصلی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول ها

ب ) عدم خونرسانی به ساقه ی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول ها

ج ) عدم خونرسانی به بافت اصلی و ساقه ی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول ها

د ) عدم خونرسانی به بافت اصلی و ساقه ی مغز و انهدام سلول ها

 

4- کدام یک از موارد زیر در بیماری زندگی نباتی صحیح است ؟

الف ) عدم خونرسانی به بافت اصلی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول ها

ب ) عدم خونرسانی به ساقه ی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول ها

ج ) عدم خونرسانی به بافت اصلی و ساقه ی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول ها

د ) عدم خونرسانی به بافت اصلی و ساقه ی مغز و انهدام سلول ها

 

5- کدام یک از موارد زیر در فرد مرگ مغزی صحیح است ؟

الف ) عدم خونرسانی به بافت اصلی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول ها

ب ) عدم خونرسانی به ساقه ی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول ها

ج ) عدم خونرسانی به بافت اصلی و ساقه ی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول ها

د ) عدم خونرسانی به بافت اصلی و ساقه ی مغز و انهدام سلول ها

 

6- کدام یک از موارد زیر در بیماری انسان قفل شده صحیح است ؟

الف ) ادراک و حرکت ندارد ولی تنفس دارد

ب ) ادراک دارد ولی تنفس و حرکت ندارد

ج ) ادراک و حرکت دارد ولی تنفس ندارد

د ) ادراک ، حرکت و تنفس ندارد

  

7- کدام یک از موارد زیر در بیماری زندگی نباتی صحیح است ؟

الف) ادراک و حرکت ندارد ولی تنفس دارد

ب) ادراک دارد ولی تنفس و حرکت ندارد

ج) ادراک و حرکت دارد ولی تنفس ندارد

د) ادراک ، حرکت و تنفس ندارد

 

8- کدام یک از موارد زیر در فرد مرگ مغزی صحیح است ؟

الف) ادراک و حرکت ندارد ولی تنفس دارد

ب) ادراک دارد ولی تنفس و حرکت ندارد

ج ) ادراک و حرکت دارد ولی تنفس ندارد

د ) ادراک ، حرکت و تنفس ندارد

 

9- حد اکثر زمان  ممکن برای شروع تنفس مصنوعی در بیمار مرگ مغزی جهت جلوگیری از مرگ ارگان ها چقدر است ؟

الف ) 6 تا 10 دقیقه

ب ) 10 تا 30 دقیقه

ج ) 1 ساعت

د ) 6 ساعت

 

10- مهم ترین روش تشخیصی مرگ مغزی از موارد مشابه چیست ؟

الف ) نوار مغز

 ب ) مغزیCT Scan

ج ) آنژیوگرافی عروق مغز

د ) معاینات بالینی

 

11- کدام یک از موارد زیر صحیح است :

الف ) فرد مرگ مغزی به هیچ وجه قابل برگشت نیست

ب ) فرد مرگ مغزی ممکن است پس از سال ها به زندگی طبیعی خود باز گردد

ج ) فرد مرگ مغزی ممکن است پس از سال ها به زندگی نسبی باز گردد

د ) فرد مرگ مغزی حداکثر تا یک سال به زندگی طبیعی خود باز می گردد

 

12- کدام یک از جملات زیر صحیح نمی باشد ؟

الف ) از فرد فوت شده می توان اهدای عضو کرد

ب ) ارگان های فرد مرگ مغزی بین 1 تا 14 روز زنده می مانند

ج ) ارگان های فرد مرگ مغزی می توانند به 1 تا 8 نفر زندگی دوباره ببخشند

د ) بافت را می توان هم از فرد مرگ مغزی و هم از فرد فوت شده اهدا کرد

 

b) سئولات مبحث مراحل اهدای عضو

13- گزینه ی صحیح را در مورد روش بیماریابی انتخاب کنید .

الف ) بیماریابی تلفنی

ب ) استفاده از هماهنگ کنندگان داخل بیمارستانی

ج ) استفاده از سیستم بازرسی بیمارستان ها

د ) همه ی موارد فوق

 

14 ) کدامیک از موارد زیر صحیح است ؟

الف ) گزینش فرد مرگ مغزی مناسب اهدای عضو بر عهده ی پزشک بیمار در بیمارستان مبدأ است .

ب ) گزینش فرد مرگ مغزی مناسب اهدای عضو بر عهده ی هماهنگ کننده ی اهدای عضو است .

ج ) گزینش فرد مرگ مغزی مناسب اهدای عضو بر عهده ی متخصصین این امر در مرکز اهدای عضو است .

د ) گزینش فرد مرگ مغزی مناسب اهدای عضو بر عهده ی واحد تخصیص عضو وزارت بهداشت است .

 

15 ) کدامیک از موارد زیر صحیح است ؟

الف ) معرفی گیرنده ی مناسب عضو  پیوندی بر عهده ی پزشک بیمار در بیمارستان مبدأ است .

ب ) معرفی گیرنده ی مناسب اعضای پیوندی بر عهده ی هماهنگ کننده ی اهدای عضو است .

ج ) معرفی گیرنده ی مناسب اعضای پیوندی بر عهده ی متخصصین این امر در مرکز اهدای عضو است .

د ) معرفی گیرنده ی مناسب اعضای پیوندی بر عهده ی واحد تخصیص عضو وزارت بهداشت است .

 

16 ) کدام گزینه غلط است :

الف ) اعلام مرگ مغزی و مطرح نمودن مسئله اهدای عضو برای خانواده ی بیمار مرگ مغزی توسط پرستاران بخش صورت می گیرد .

ب ) بهتر است خانواده توسط پزشک مربوطه قطع امید شده باشند .

ج )  اعلام مرگ مغزی و مطرح نمودن مسئله اهدای عضو برای خانواده ی بیمار مرگ مغزی توسط هماهنگ کننده واحد پیوند اعضا صورت می گیرد .

د ) پرستاران در قطع امید خانواده و پیشرفت روند اهدای عضو نقش مهمی دارند .

 

17 ) کدام گزینه غلط است ؟

الف ) هماهنگ کننده واحد پیوند پس از تأیید اولیه ی مرگ مغزی در بیمارستان مبدأ از خانواده رضایت اهدای عضو می گیرد .

ب ) رضایتی که در بیمارستان مبدأ از خانواده گرفته می شود صرفـآ رضایت انتقال است نه اهدا .

ج ) رضایت اهدای عضو در جلسه ی پزشکی قانونی توسط نماینده ی قوه ی قضائیه از خانواده اخذ می گردد.

د ) انتخاب ارگانهای اهدایی بر عهده ی خانواده ی بیمار مرگ مغزی است .

 

18 ) تآیید نهایی مرگ مغزی توسط چه کسانی و در کجا صورت می پذیرد ؟

الف ) توسط پزشکان متخصص مرکز پیونذ اعضا و در بیمارستان مبدأ

ب ) توسط متخصصین معتمد وزارت بهداشت و در مرکز پیوند اعضا

ج ) توسط پزشکان متخصص مرکز پیونذ اعضا و در مرکز پیوند اعضا

ب ) توسط متخصصین معتمد وزارت بهداشت و در بیمارستان مبدأ

 

19 ) تخصص پزشکان تأیید کننده عبارت است از :

الف ) داخلی ، جراحی عمومی ، جراحی مغز و اعصاب ، بیهوشی

ب ) داخلی اعصاب ، جراحی مغز و اعصاب ، جراحی عمومی ، بیهوشی

ج ) داخلی ، داخلی اعصاب ، جراحی عمومی ، جراحی مغز و اعصاب

د ) داخلی ، داخلی اعصاب ، جراحی مغز و اعصاب و بیهوشی

 

 20 ) کدام جمله صحیح است ؟

الف ) پس از تأیید نهایی متخصصین مربوطه ، فرد مرگ مغزی جهت برداشت عضو به اتاق عمل برده می شود .

ب) پس از تأیید نهایی ، جلسه ی پزشک قانونی توسط پزشک قانونی بیمارستان مرکز پیوند اعضا ، تشکیل و رضایت اهدای عضو از خانواده گرفته می شود .

ج ) برای برداشتن ارگان های فرد مرگ مغزی به رضایت خانواده نیاز است ولی برای اهدای نسج نیازی به این رضایت نیست .

د ) تایید مرگ مغزی توسط یک پزشک قانونی که نماینده ی قوه ی قضائیه است و ارتباطی با مرکز پیوند اعضا ندارد صورت می پذیرد .

 

21 ) گیرندگان اعضای پیوندی بر چه اساسی انتخاب می شوند ؟

الف ) اولویت ثبت نام

ب ) اولویت اورژانس بودن

ج ) همخوانی گروه خون ، سایز و سن

د ) همه ی موارد فوق می تواند دخیل باشد .

 

22 ) در صورت شک به مرگ مغزی از کدام موارد زیر می توان بهره برد ؟

الف) TCD

ب ) آنژیوگرافی عروق مغز

ج ) اسکن ایزوتوپ

د ) همه ی موارد

 

 C) موارد جنبی

23 ) کدام جمله صحیح است :

الف ) اسامی و مشخصات گیرندگان اعضای پیوندی باید به خانواده ی بیمار مرگ مغزی داده  شوند .

ب ) به خانواده ی بیمار مرگ مغزی بابت هر عضو اهدایی ، مبلغی مشخص پرداخت می گردد .

ج ) در مقوله ی اهدای عضو نه مبلغی به خانواده ی مرگ مغزی پرداخت می شود و نه مبلغی از گیرندگان اخذ می گردد .

د ) هزینه ی عضو پیوندی از بیمار گیرنده اخذ می گردد .

 

24 ) کدام جمله صحیح است ؟

الف ) تمامی هزینه ی بیمارستان مبدأ فرد مرگ مغزی بر عهده ی وزارت بهداشت است .

ب ) هزینه ی داروهای پس از پیوند بیماران پیوند شده بر عهده ی وزارت بهداشت است .

ج ) تمامی موارد مربوط به پیوند عضو مانند عمل پیوند و بستری بیمار پس از پیوند ، برای گیرندگان عضو پیوندی رایگان است .

د) بابت  هرعضو اهدایی مبلغی به خانواده اهدا کننده پرداخت می شود.

 

25 ) در مورد کارت اهدای عضو کدام جمله صحیح است ؟

الف ) جنبه ی حقوقی و قانونی دارد .

ب ) برای برداشتن اعضای دارنده ی کارت اهدای عضو نیازی به اجازه از والدین نمی باشد .

ج ) فقط اعلام باور قلبی است و وجهه ی قانونی ندارد و در نهایت به رضایت ولی دم نیاز است .

د ) بدون داشتن کارت اهدای عضو و مشخص شدن نظر خود فرد مرگ مغزی ، برداشت عضو صورت نمی پذیرد .

 

26 ) روش های در خواست کارت اهدای عضو عبارتند از :

 الف) مراجعه به سایت رسمی اهدای عضوwww.ehda.ir

ب ) تماس با تلفن های بخش کارت اهدای عضو واحد پیوند اعضا و ارائه ی مشخصات مورد نیاز.

ج ) مراجعه ی حضوری به مرکز پیوند اعضا و یا غرفه های اهدای عضو .

د ) همه ی موارد .

 

27 ) کدام جمله صحیح است ؟

الف ) کارت اهدای عضو به هیچ وجه قابل ابطال نیست .

ب ) میتوان با مراجعه به دفاتر ثبت ، این کارت را حقوقی نمود.

ج ) در حال حاضر به طور معمول روزانه 300 تا 500 نفر در سایت  اهدای عضو تقاضای دریافت کارت اهدای عضو می نمایند

د ) بهتر است کارت اهدای عضو را به صورت مخفی و بدون در جریان قرار دادن کسی دریافت نمود .

 

28 ) جمله ی صحیح را انتخاب کنید :

الف ) کیفیت ارگانهای فرد مرگ مغزی مهمتر از سن اوست.

ب ) اگر پزشکان تیم اورژانس بدانند شما می توانید دهنده عضو پیوندی باشید؛ تلاش موثری برای حفظ جان شما نخواهند کرد.

ج ) برای بیماری که در لیست انتظار پیوند قرار می گیرد؛ وضعیت اجتماعی ،اقتصادی برای اولویت دریافت عضو تعیین کننده تر از وضعیت طبی بیمار است.

د ) اهداي عضو ظاهر فرد مرگ مغزی و طریقه به خاک سپردن وی را تحت تاثیر قرار میدهد.

 

29 ) کدام گزینه غلط است ؟

الف ) تمامی ادیان بر این باورند که عمل اهدای عضو یک حرکت خداپسندانه و عشق به همنوع محسوب می شود .

ب ) آمار موفقیت پیوند در اکثریت موارد بیش از ٧٠ درصد گزارش شده است.

ج ) در اکثریت مواقع حتی در صورت تشخیص بموقع رد پیوند ، امکان درمان آن وجود نخواهد داشت.

د ) برخی بیماری های عفونی مانند ایدز و اکثر بد خیمی ها مانع از اهدای عضو خواهند شد.

 

30 ) مهمترین علت پایین بودن آمار پیوند اعضا چیست ؟

الف ) پیشرفته نبودن تجهیزات مورد نیاز برای پیوند .

ب ) پایین بودن سطح علمی پیوند اعضا در کشور .

ج ) تعداد پایین بیماران مرگ مغزی

د ) عدم رضایت خانواده های افراد مرگ مغزی به اهدای عضو

 

31 ) مهمترین علت عدم رضایت خانواده های بیماران مرگ مغزی به اهدای عضو چیست ؟

الف ) عدم آگاهی از مقوله ی اهدای عضو و انکار مرگ مغزی

ب ) تردید به خرید و فروش اعضای عزیزشان و اصطلاحآ پارتی بازی

ج ) ترس از مثله شدن جنازه ی فرد مرگ مغزی

د ) مشکلات شرعی

 

32 ) مهمترین روش برای ارتقای آمار اهدای عضو در یک جامعه چیست ؟

الف ) ارتقای فن آوری پیوند اعضا

ب ) فرهنگ سازی در جامعه

ج ) بازرسی دقیق بیمارستان ها در راستای بیمار یابی

د ) آموزش دقیق و همه جانبه ی هماهنگ کنندگان اعضای پیوندی ( کوردیناتورها )

صفحات اجتماعی

آمار بازدیدکنندگان

بازدید از این صفحه : 25936 بار
بازديدکنندگان امروز : 5980 نفر
 
کل بازديدکنندگان : 39866048 نفر
 
بازديدکنندگان آنلاين : 2 نفر