سؤالات مبحث مرگ مغزی

1- شایع‌ترین علت مرگ مغزی چیست؟

الف) تومور مغزی

ب) سکته مغزی

ج) ضربه به سر

د) بیماری‌های عفونی مغز

 

2- مکانیسم اصلی مرگ مغزی چیست؟

الف) تورم مغز

ب) پارگی عروق مغز

ج) گیرکردن لخته در عروق مغز

د) اختلال عملکرد سلول‌های مغز

 

3- کدام یک از موارد زیر در بیماری انسان قفل‌شده صحیح است؟

الف) عدم خون‌رسانی به بافت اصلی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول‌ها

ب) عدم خون‌رسانی به ساقه‌ی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول‌ها

ج) عدم خون‌رسانی به بافت اصلی و ساقه‌ی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول‌ها

د) عدم خون‌رسانی به بافت اصلی و ساقه‌ی مغز و انهدام سلول‌ها

 

4- کدام یک از موارد زیر در بیماری زندگی نباتی صحیح است؟

الف) عدم خون‌رسانی به بافت اصلی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول‌ها

ب) عدم خون‌رسانی به ساقه‌ی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول‌ها

ج) عدم خون‌رسانی به بافت اصلی و ساقه‌ی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول‌ها

د) عدم خون‌رسانی به بافت اصلی و ساقه‌ی مغز و انهدام سلول‌ها

 

5- کدام یک از موارد زیر در فرد مرگ مغزی صحیح است؟

الف) عدم خون‌رسانی به بافت اصلی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول‌ها

ب) عدم خون‌رسانی به ساقه‌ی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول‌ها

ج) عدم خون‌رسانی به بافت اصلی و ساقه‌ی مغز و اختلال عملکرد یا تخریب سلول‌ها

د) عدم خون‌رسانی به بافت اصلی و ساقه‌ی مغز و انهدام سلول‌ها

 

6- کدام یک از موارد زیر در بیماری انسان قفل‌شده صحیح است؟

الف) ادراک و حرکت ندارد ولی تنفس دارد

ب) ادراک دارد ولی تنفس و حرکت ندارد

ج) ادراک و حرکت دارد ولی تنفس ندارد

د) ادراک، حرکت و تنفس ندارد

 

7- کدام یک از موارد زیر در بیماری زندگی نباتی صحیح است؟

الف) ادراک و حرکت ندارد ولی تنفس دارد

ب) ادراک دارد ولی تنفس و حرکت ندارد

ج) ادراک و حرکت دارد ولی تنفس ندارد

د) ادراک، حرکت و تنفس ندارد

 

8- کدام یک از موارد زیر در فرد مرگ مغزی صحیح است؟

الف) ادراک و حرکت ندارد ولی تنفس دارد

ب) ادراک دارد ولی تنفس و حرکت ندارد

ج ) ادراک و حرکت دارد ولی تنفس ندارد

د ) ادراک، حرکت و تنفس ندارد

 

9- حد اکثر زمان  ممکن برای شروع تنفس مصنوعی در مورد مرگ مغزی جهت جلوگیری از مرگ اعضا چقدر است؟

الف) 6 تا 10 دقیقه

ب) 10 تا 30 دقیقه

ج) 1 ساعت

د) 6 ساعت

 

10- مهم‌ترین روش تشخیصی مرگ مغزی از موارد مشابه چیست؟

الف) نوار مغز

 ب) مغزی CT Scan

ج) آنژیوگرافی عروق مغز

د) معاینات بالینی

 

11- کدام یک از موارد زیر صحیح است:

الف) فرد مرگ مغزی به‌هیچ‌وجه قابل‌برگشت نیست

ب) فرد مرگ مغزی ممکن است پس از سال‌ها به زندگی طبیعی خود باز گردد

ج) فرد مرگ مغزی ممکن است پس از سال‌ها به زندگی نسبی باز گردد

د) فرد مرگ مغزی حداکثر تا یک سال به زندگی طبیعی خود باز می‌گردد

 

12- کدام یک از جملات زیر صحیح نمی‌باشد؟

الف) از فرد فوت‌شده می‌توان اهدای عضو کرد

ب) اعضای فرد مرگ مغزی بین 1 تا 14 روز زنده می‌مانند

ج) اعضای فرد مرگ مغزی می‌توانند به 1 تا 8 نفر زندگی دوباره ببخشند

د) بافت را می‌توان هم از فرد مرگ مغزی و هم از فرد فوت‌شده اهدا کرد

 

سؤالات مبحث مراحل اهدای عضو

 

13- گزینه‌ی صحیح را در مورد روش بیماریابی انتخاب کنید.

الف) بیماریابی تلفنی

ب) استفاده از هماهنگ‌کنندگان داخل بیمارستانی

ج) استفاده از سیستم بازرسی بیمارستان‌ها

د) همه‌ی موارد فوق

 

14- کدام‌ یک از موارد زیر صحیح است؟

الف) گزینش فرد مرگ مغزی مناسب اهدای عضو بر عهده‌ی پزشک بیمار در بیمارستان مبدأ است.

ب) گزینش فرد مرگ مغزی مناسب اهدای عضو بر عهده‌ی هماهنگ‌کننده‌ی اهدای عضو است.

ج) گزینش فرد مرگ مغزی مناسب اهدای عضو بر عهده‌ی متخصصین این امر در مرکز اهدای عضو است.

د) گزینش فرد مرگ مغزی مناسب اهدای عضو بر عهده‌ی واحد تخصیص عضو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

 

15- کدام ‌یک از موارد زیر صحیح است؟

الف) معرفی گیرنده‌ی مناسب عضو  پیوندی بر عهده‌ی پزشک بیمار در بیمارستان مبدأ است.

ب) معرفی گیرنده‌ی مناسب اعضای پیوندی بر عهده‌ی هماهنگ‌کننده‌ی اهدای عضو است.

ج) معرفی گیرنده‌ی مناسب اعضای پیوندی بر عهده‌ی متخصصین این امر در مرکز اهدای عضو است.

د) معرفی گیرنده‌ی مناسب اعضای پیوندی بر عهده‌ی واحد تخصیص عضو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

 

16- کدام گزینه غلط است:

الف) اعلام مرگ مغزی و مطرح نمودن مسئله اهدای عضو برای خانواده‌ی مورد مرگ مغزی توسط پرستاران بخش صورت می‌گیرد.

ب) بهتر است خانواده توسط پزشک مربوطه قطع امید شده باشند.

ج)  اعلام مرگ مغزی و مطرح نمودن مسئله اهدای عضو برای خانواده‌ی مورد مرگ مغزی توسط هماهنگ‌کننده واحد پیوند اعضا صورت می‌گیرد

د) پرستاران در قطع امید خانواده و پیشرفت روند اهدای عضو نقش مهمی دارند.

 

17- کدام گزینه غلط است؟

الف) هماهنگ‌کننده واحد پیوند پس از تأیید اولیه‌ی مرگ مغزی در بیمارستان مبدأ از خانواده رضایت اهدای عضو می‌گیرد.

ب) رضایتی که در بیمارستان مبدأ از خانواده گرفته می‌شود صرفاً رضایت انتقال است نه اهدا.

ج) رضایت اهدای عضو در جلسه‌ی پزشکی قانونی توسط نماینده‌ی قوه‌ی قضائیه از خانواده اخذ می‌شود.

د) انتخاب اعضای اهدایی بر عهده‌ی خانواده‌ی مورد مرگ مغزی است.

 

18- تأیید نهایی مرگ مغزی توسط چه کسانی و در کجا صورت می‌پذیرد؟

الف) توسط پزشکان متخصص مرکز پیوند اعضا و در بیمارستان مبدأ

ب) توسط متخصصین معتمد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مرکز پیوند اعضا

ج) توسط پزشکان متخصص مرکز پیوند اعضا و در مرکز پیوند اعضا

ب) توسط متخصصین معتمد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در بیمارستان مبدأ

 

19- تخصص پزشکان تأییدکننده عبارت است از:

الف) داخلی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، بیهوشی

ب) داخلی اعصاب، جراحی مغز و اعصاب، جراحی عمومی، بیهوشی

ج) داخلی، داخلی اعصاب، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب

د) داخلی، داخلی اعصاب، جراحی مغز و اعصاب و بیهوشی

 

 20- کدام جمله صحیح است؟

الف) پس از تأیید نهایی متخصصین مربوطه، فرد مرگ مغزی جهت برداشت عضو به اتاق عمل برده می‌شود.

ب) پس از تأیید نهایی، جلسه‌ی پزشک قانونی توسط پزشک قانونی بیمارستان مرکز پیوند اعضا، تشکیل و رضایت اهدای عضو از خانواده گرفته می‌شود.

ج) برای برداشتن اعضای فرد مرگ مغزی به رضایت خانواده نیاز است ولی برای اهدای نسج نیازی به این رضایت نیست.

د) تایید مرگ مغزی توسط یک پزشک قانونی که نماینده‌ی قوه‌ی قضائیه است و ارتباطی با مرکز پیوند اعضا ندارد صورت می‌پذیرد.

 

21- گیرندگان اعضای پیوندی بر چه اساسی انتخاب می‌شوند؟

الف) اولویت ثبت‌نام

ب) اولویت اورژانس بودن

ج) همخوانی گروه خون، سایز و سن

د) همه موارد فوق می‌تواند دخیل باشد

 

22- در صورت شک به مرگ مغزی از کدام موارد زیر می‌توان بهره برد؟

الف) TCD

ب) آنژیوگرافی عروق مغز

ج) اسکن ایزوتوپ

د) همه موارد

سوالات جنبی

 

23- کدام جمله صحیح است:

الف) اسامی و مشخصات گیرندگان اعضای پیوندی باید به خانواده‌ی مورد مرگ مغزی داده  شوند.

ب) به خانواده‌ی مورد مرگ مغزی بابت هر عضو اهدایی، مبلغی مشخص پرداخت می‌شود.

ج) در مقوله‌ی اهدای عضو نه مبلغی به خانواده‌ی مرگ مغزی پرداخت می‌شود و نه مبلغی از گیرندگان اخذ می‌شود.

د) هزینه‌ی عضو پیوندی از بیمار گیرنده اخذ می‌شود.

 

24- کدام جمله صحیح است؟

الف) تمامی هزینه‌ی بیمارستان مبدأ فرد مرگ مغزی بر عهده‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ب) هزینه‌ی داروهای پس از پیوند بیماران پیوند شده بر عهده‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ج) تمامی موارد مربوط به پیوند عضو مانند عمل پیوند و بستری بیمار پس از پیوند، برای گیرندگان عضو پیوندی رایگان است.

د) بابت هر عضو اهدایی مبلغی به خانواده اهداکننده پرداخت می‌شود.

 

25- در مورد کارت اهدای عضو کدام جمله صحیح است؟

الف) جنبه‌ی حقوقی و قانونی دارد.

ب) برای برداشتن اعضای دارنده‌ی کارت اهدای عضو نیازی به اجازه از والدین نمی‌باشد.

ج) فقط اعلام باور قلبی است و وجهه‌ی قانونی ندارد و در نهایت به رضایت ولی دم نیاز است.

د) بدون داشتن کارت اهدای عضو و مشخص شدن نظر خود فرد مرگ مغزی، برداشت عضو صورت نمی‌پذیرد.

 

26- روش‌های درخواست کارت اهدای عضو عبارتند از:

الف) مراجعه به سایت رسمی اهدای عضو www.ehda.ir

ب) تماس با تلفن‌های بخش کارت اهدای عضو واحد پیوند اعضا و ارائه مشخصات موردنیاز.

ج) مراجعه حضوری به مرکز پیوند اعضا و یا غرفه‌های اهدای عضو.

د) همه موارد.

 

27- کدام جمله صحیح است؟

الف) کارت اهدای عضو به‌هیچ‌وجه قابل ابطال نیست.

ب) می‌توان با مراجعه به دفاتر ثبت، این کارت را حقوقی نمود.

ج) در حال حاضر به‌طورمعمول روزانه 300 تا 500 نفر در سایت  اهدای عضو تقاضای دریافت کارت اهدای عضو می‌نمایند

د) بهتر است کارت اهدای عضو را به‌صورت مخفی و بدون در جریان قرار دادن کسی دریافت نمود.

 

28- جمله‌ی صحیح را انتخاب کنید:

الف) کیفیت اعضای فرد مرگ مغزی مهم‌تر از سن اوست.

ب) اگر پزشکان تیم اورژانس بدانند شما می‌توانید دهنده عضو پیوندی باشید؛ تلاش موثری برای حفظ جان شما نخواهند کرد.

ج) برای بیماری که در لیست انتظار پیوند قرار می‌گیرد؛ وضعیت اجتماعی، اقتصادی برای اولویت دریافت عضو تعیین‌کننده‌تر از وضعیت طبی بیمار است.

د) اهدای عضو ظاهر فرد مرگ مغزی و طریقه به خاک سپردن وی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

29- کدام گزینه غلط است؟

الف) تمامی ادیان بر این باورند که عمل اهدای عضو یک حرکت خداپسندانه و عشق به همنوع محسوب می‌شود

ب) آمار موفقیت پیوند در اکثریت موارد بیش از ٧٠ درصد گزارش شده است.

ج) در اکثریت مواقع حتی در صورت تشخیص به‌موقع رد پیوند، امکان درمان آن وجود نخواهد داشت.

د) برخی بیماری‌های عفونی مانند ایدز و اکثر بدخیمی‌ها مانع از اهدای عضو خواهند شد.

 

30- مهم‌ترین علت پایین بودن آمار پیوند اعضا چیست؟

الف) پیشرفته نبودن تجهیزات مورد نیاز برای پیوند

ب) پایین بودن سطح علمی پیوند اعضا در کشور

ج) تعداد پایین موارد مرگ مغزی

د) عدم رضایت خانواده‌های افراد مرگ مغزی به اهدای عضو

 

31- مهم‌ترین علت عدم رضایت خانواده‌های موارد مرگ مغزی به اهدای عضو چیست؟

الف) عدم آگاهی از مقوله‌ی اهدای عضو و انکار مرگ مغزی

ب) تردید به خرید و فروش اعضای عزیزشان و اصطلاحاً پارتی‌بازی

ج) ترس از مثله شدن جنازه‌ی فرد مرگ مغزی

د) مشکلات شرعی

 

32- مهم‌ترین روش برای ارتقای آمار اهدای عضو در یک جامعه چیست؟

الف) ارتقای فن‌آوری پیوند اعضا

ب) فرهنگ‌سازی در جامعه

ج) بازرسی دقیق بیمارستان‌ها در راستای بیماریابی

د) آموزش دقیق و همه‌جانبه‌ی هماهنگ‌کنندگان اعضای پیوندی (کوردیناتورها)

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب