لیست اخبار صفحه :10
ریشه‌های اهدای عضو ایران

ریشه‌های اهدای عضو ایران

ارتقای آمار پیوندی لقمان یعنی ارتقا شهید بهشتی و ارتقا شهید بهشتی یعنی ارتقا اهدای عضو ایران...

مثل خون در رگ‌های اهدای عضو

مثل خون در رگ‌های اهدای عضو

برگزاری جلسه‌ی هم‌اندیشی واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بخش‌های بیمارستان لقمان در جهت ارزیابی عملکرد بیمارستان لقمان و هم‌اندیشی جهت ارتقا عملکرد بیمارستان لقمان برای فراهم آوری اعضا

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب