علل عدم رضایت به اهدای عضو در موارد مرگ مغزی، مطالعه مروری روایتی

نویسندگان: کیهان مصطفوی، مجتبی مخبر دزفولی، نگین جراح، صدرا منتظری، خشایار میربهاءالدین، یزدان عبدالمحمدی، مهدیه حضرتی، فریبا قربانی

مشاهده مقاله

 مدیریت فراهم آوری اعضای پیوندی در پاندمی کوید 19

نویسندگان: مجتبی مخبر دزفولی، ملیکا قاسمی، مهدی حق‌شناس، رحیم روزبهانی، مهدیه حضرتی، صدرا منتظری، شاگین شهریاری، فریبا قربانی، محمدامین رحیمی جعفری، یزدان عبدالمحمدی

مشاهده مقاله

Organ Procurement from Potential Donors with a History of COVID-19 Vaccination

نویسندگان: فریبا قربانی، کیهان مصطفوی، مجتبی مخبر دزفولی

مشاهده مقاله

Hospital Characteristics and Nursing Attitude toward Organ Donation

نویسندگان: یزدان عبدالمحمدی، کیهان مصطفوی، سید محمدرضا نجات‌الهی، فریبا قربانی

مشاهده مقاله

Ethical considerations in non-heart beating donation: a narrative review article

نویسندگان: کیهان مصطفوی، فریبا قربانی، مجتبی مخبر دزفولی، مهدیه حضرتی، احسان علی بیگی، نفیسه محمدزاده

مشاهده مقاله

Reoperation etiologies in the initial hospital stay after liver transplantation: a single-center study from Iran

نویسندگان: سید محمدرضا نجات‌الهی، مریم نظری، کیهان مصطفوی، فریبا قربانی

مشاهده مقاله

Spinal reflexes as a barrier for family consent

نویسندگان: مریم زمان فشمی، فائزه اسلامی، احسان علی بیگی،مجتبی مخبر دزفولی، سید محمدرضا نجات‌الهی، سید خشایار میربهاالدین

مشاهده مقاله

The reasons for consenting to organ donation in the family

نویسندگان: مهدیه حضرتی، شاگین شهریاری، فریبا قربانی، امیربهادر عباسی، ساناز دهقانی، فاطمه جعفری، لیلا رحمانی،گلنار روشن‌ضمیر، مینو صفاری، فاطمه قیدی، سید خشایار میربهاالدین

مشاهده مقاله

Association of number of donated organs per brain death donor and the etiology of brain death

نویسندگان: علیرضا حق‌بین توتونچی، مجتبی مخبر دزفولی، صدرا منتظری، فریبا قربانی، سید خشایار میربهاالدین

مشاهده مقاله

The three-step method to break death news to family of the brain-dead case: a successful experience

نویسندگان: سید خشایار میربهاالدین، آرین اعرابی، مهدی حق‌شناس، فائزه اسلامی، صبا مرده‌کتانی، لیلا کیا، نیلوفر بهرام‌پور، فریبا قربانی، مجتبی مخبر دزفولی

مشاهده مقاله

Smartening of organ donation process

نویسندگان: صدرا منتظری، فائزه اسلامی، مجتبی مخبر دزفولی، فریبا قربانی، سید محمدرضا نجات‌الهی، کیهان مصطفوی، سیدخشایار میربهاالدین

مشاهده مقاله

Organ procurement management in COVID-19

نویسندگان: یزدان عبدالمحمدی، فریبا قربانی، مجتبی مخبر دزفولی، مهدی حق‌شناس، مهدیه حضرتی، شاگین شهریاری، ملیکا قاسمی، محمدامین رحیمی جعفری

مشاهده مقاله

Motivations and obstacles in the process of donor identification based on hospital characteristics

نویسندگان: یزدان عبدالمحمدی، مهدیه حضرتی، فریبا قربانی

مشاهده مقاله

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب