از آنجا كه فعاليت هاي تحقيقاتي هميشه پشتيبان شيوه درمان است، در اين واحد فعاليت هاي تحقيقاتي شامل طراحي پروژه هاي تحقيقاتي، نگارش مقاله، تأليف كتاب ،ترجمه كتاب، طراحي و نگارش پمفلتهاي آموزشي و همكاري با مراكز تحقيقاتي ديگر، آگاهي رساني به افرادي كه در حال تحقيق روي مرگ مغزي هستند و پايان نامه هاي مرتبط با مقوله مرگ مغزي  به صورت بسیار منسجم انجام می گیرد.

 

 

فعاليت هاي علمي انجام شده و درحال انجام در واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي

 

1-   بررسي الگوهاي مختلف داپلرترانس کرانيال در علل مختلف مرگ مغزي در اهداکنندگان اعضاي پيوندي بيمارستان دکتر مسيح دانشوري

2-   بررسي نگرش و سطح اطلاعات جامعه معلمين از اهداي عضو

3-   بررسي ميزان آگاهي پرسنل ICU بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي از مفهوم مرگ مغزي

4-   بررسي ميزان آگاهي از اهداي عضو و تمايل به ثبت رضايتمندي به اهداي عضو در کارت گواهي نامه در استان تهران

5-   بررسي اثر اطلاع رساني در زمينه اهداي عضو در ميزان افزايش سطح آکاهي شهروندان منطقه يک تهران و مقايسه آن با سطح آگاهي شهروندان منطقه سه تهران

6-   بررسي نگرش ائمه جماعت از مسئله اهداي عضو

7-   بررسي علل عدم رضايت به اهداي عضو در خانواده های بيماران مرگ مغزی

8-   بررسي ارتباط رفلکسهاي نخاعي با ساير متغيرهاي موجود مغزي در اهداکنندگان اعضاي پيوندي

9-   بررسي اثرات نفروتوکسيک والون در گيرندگان كليه در اهداکنندگان اعضاي پيوندي

10-  بررسي اپيدميولوژي علل مرگ مغزي در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

11-  بررسي اثر برگزاري 35 كارگاه آموزشي مرگ مغزي جهت افزايش سطح آگاهي پرسنل درماني (متخصصين رشته هاي ICU  داخلي، اورژانس، بيهوشي، نورولوژي، كودكان، پرستاران، پزشكان عمومي، كارورزان و دستياران ) از واقعيت مرگ مغزي و لزوم اهداي عضو

12-  بررسي ارتباط سطح کلسيم خون با ميزان پايداري هموديناميک در اهداکنندگان اعضاي پيوندي

13- نگارش کتاب مرگ مغزي از شناسايي تا اهدا در سال 86

14-  نگارش3 پمفلت آموزشي مرگ مغزي

15- نگارش پمفلت آموزشي مرگ مغزي به زبان انگليسي

16- بررسي 5 سال فعاليت اهداي عضو واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

17-مقاله بررسي ميزان آگاهي از اهدا عضو و تمايل به ثبت رضايتمندی به اهداي عضو در کارت گواهی نامه، درميان داوطلبين دريافت گواهی   نامه راهنمايي و رانندگی

18-  مقاله بررسي  ريه هاي اهدا شده

19- ارسال مقاله مرگ مغزي تنها يک عبارت نيست برای مجله نظام پزشکی

20- ارسال مقاله علل مرگ مغزی و نتيجه پيگيري آنها جهت اهداي اعضا در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی براي مجله پژوهنده

21-    بررسي پاتولوژي کبد بيماران اهدا شده در بيمارستان دکتر مسيح دانشوري

22-  بررسي Survival پيوند هاي کليه انجام شده از دهندگان کليه بيماران مرگ مغزي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

23-گزارش يک مورد اهداي عضو از بيمار مبتلا به تومور مغزي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

24- برگزاري سمپوزيوم آموزشي اهداي عضو از بيماران مرگ مغزي ( کشوري)

25- برگزاري کارگاه اهداي عضو براي آموزش کادر درماني استانهاي اطراف تهران که تحت پوشش واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي مي باشند.

26-  همکاري در برگزاري کارگاه مرگ مغزي قزوين در سال 86

27-  همکاري در برگزاري کارگاه مرگ مغزي دزفول در سال 86

28-  همکاري در برگزاري کارگاه مرگ مغزي اردبيل در سال 86

29-  برگزاری 6 دوره مراسم بزرگداشت پيوند اعضا ( جشن نفس)

30-    برگزاری 6 دوره همايش نفس

 

 

مقالات ارائه شده در کنگره هاي خارجي:

  1.  Najafizade K et al. The trend of registration for organ donation in Iran, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ   Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 2.  Najafizade K et al. Iranian’s belief about organ donation: a general population survey, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ    Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 3.  Najafizade K et al. Oxygen-challenge test in brain dead patients, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ   Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 4.  Najafizade K et al. Who is appropriate for lung donation? Predicting and correlated factors, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ    Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 5.  Najafizade K et al. Formation of an organ procurement unit for brain death, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ    Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 6.  Najafizade K et al. Cadaveric organ donation; a report from Iran, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ   Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 7.  Najafizade K et al. Renal function and hypernatremia correction following intensive care of cadaveric donors before organ retrieval, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ    Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 8.  Najafizade K et al. Cardiopulmonary resuscitation does not negatively affect cadaveric heart procurement , - 11th Congress of the Middle East Society for Organ    Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

9.  Najafizade K et al. How it was possible to transplant Afghan cadaveric kidney to Afghan recipient in Iran, - 11th Congress of the Middle East Society for Organ    Transplantation, Shiraz-Iran ,November 16-20, 2008

 10.  Najafizadeh K. ICU nurses attitude and knowledge about organ donation. 10th   Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, November 26-29, 2006

 11.  Najafizade K et al. Ramadan increases organ donation willingness in Iran, - 11th   Congress of the Middle East Society for Organ    Transplantation, Shiraz-Iran, November 16-20, 2008.

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات:

 

 1.  Najafizadeh K, Ghorbani F, Hamidinia S, Emamhadi MA, Moinfar MA, Ghobadi O, Assari S. ; Holy month of Ramadan and increase in organ donation willingness. ; Saudi J Kidney Dis Transpl. 2010 May-Jun;21(3):443-6.

2.  Najafizadeh K, Ghorbani F, Rostami A, Ghobadi O, Barbati E, Rad SS, Assari S. ; Seeking consent in the country of origin for transplantation from a brain-dead refugee in the host country. ; Saudi J Kidney Dis Transpl. 2010 Mar;21(2):345-7.

3.  Najafizadeh K, Ahmadi SH, Dezfouli AA, Mohammadi F, Kardavani B, Vishteh HR. ; Fat and bone marrow embolization in a donor as the cause of death in a lung recipient. ; Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2924-6.

4.  Shadmehr MB, Arab M, Pejhan S, Daneshvar A, Javaherzadeh N, Abbasi A, Ahmadi ZH, Radpay B, Dabir S, Parsa T, Mohammadi F, Mansoori SD, Tabarsi P, Amiri MV, Marjani M, Kashani BS, Najafizadeh K, Shafaghi S, Ghorbani F, Masjedi MR, Velayati AA. ; Eight years of lung transplantation: experience of the National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases. ; Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2887-9.

5.  Najafizadeh K, Shadmehr MB, Daneshvar A, Malekmohammad M, Arab M, Ahmadi ZH, Shafaghi Sh, Ghorbani F, Assari S, Moghani-Lankarani M. ; Lung donation and causes behind its failure: a single-center experience. ; Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2726-8.

6.  Najafizadeh K, Abbasi A, Ghorbani F, Radpei B, Kashani BS, Ahmadi ZH, Hamidinia S, Moghani-Lankarani M, Assari S, Velayati AA. ; Organ retrieval from brain-dead patients by a single organ procurement center in Iran. ; Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2723-5.

7.  Najafizadeh K, Arab M, Radpei B, Pojhan S, Abbasi-Dezfuli A, Deneshvar A, Faeghi J, Khoddami-Vishteh HR, Azizabadi-Farahani M, Abbasi-Dezfuli G. ; Age and sex predict PaO2/FiO2 ratio in brain-dead donor lungs. ; Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2720-2.

8.  Najafizadeh K, Shiehmorteza M, Mohamad MM, Shadmehr MB, Arab M, Ghorbani F, Moinfar MA, Najafizadeh C, Assari S, Moghani-Lankarani M. ; Issuing donor cards in a single center in Iran: results of the first 3 years. ; Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2711-4.

9.  Najafizadeh K, Shiemorteza M, Jamali M, Ghorbani F, Hamidinia S, Assari S, Moghani-Lankarani M. ; Attitudes of medical students about brain death and organ donation. ; Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2707-10.

10.         Dezfouli AA, Najafizadeh K, Parsa T, Shadmehr MB, Dabir S, Mohammadi F, Tabarsi P, Lankarani MM, Assari S, Marjani M, Fahimi F, Shafaghi S, Faeghi J, Masjedi MR.Postlung transplant rehospitalization: a study of causes, health care burden, and outcomes. ; Exp Clin Transplant. 2009 Sep;7(3):192-6.

11.         Najafizadeh K, Ghorbani F, Rostami A, Fard-Mausavi A, Lorgard-Dezfuli-Nejad M, Marashian SM, Roshanpazooh M, Farrokhnia E, Emami H, Masjedi MR. ; Depression while on the lung transplantation waiting list. ; Ann Transplant. 2009 Apr-Jun;14(2):34-7.

12.         Abbasi-Dezfouli A, Pojhan S, Behgam-Shadmehr M, Najafizadeh K, Ghorbani F, Lorgard-Dezfuli-Nejad M, Assari S. ; The cost of lung transplantation in Iran. ; Ann Transplant. 2009 Apr-Jun;14(2):30-3.

13.         Najafizadeh K, Daneshvar A, Dezfouli AA, Kashani BS, Ahmadi ZH, Shadmehr MB, Ghasemi M, Kardavani B, Lankarani MM, Shafaghi S. ; Pulmonary artery stenosis shortly after lung transplantation: successful balloon dilation and stent insertion in one case. ; Ann Transplant. 2009 Jan-Mar;14(1):52-5.

14.         Najafizadeh K, Ghorbani F, Rostami A, Fard Mosavi A, Assari S, Moghani Lankarani M, Farrokh Nia E, Emami H, Marashian SM, Masjedi MR. ; Health status of the patients before lung transplantation: a report from Iran. Ann Transplant. 2009 Jan-Mar;14(1):5-9.

15.         Marjani M, Tabarsi P, Najafizadeh K, Rashid Farokhi F, Sharifkashani B, Motahari S, Abbasi A, Masjedi MR, Mansouri D. ; Pulmonary aspergillosis in solid organ transplant patients: a report from Iran. ; Transplant Proc. 2008 Dec;40(10):3663-7.

16.         Ghorbani F, Khoddami Vishteh HR., Ghasemi AM.., Najafizadeh K. ; Willingness to Register Organ Donation Desire in Driver's License. Developing World Epidemiology. under publication.

 

صفحات اجتماعی

آمار بازدیدکنندگان

بازدید از این صفحه : 880 بار
بازديدکنندگان امروز : 99053 نفر
 
کل بازديدکنندگان : 20778627 نفر
 
بازديدکنندگان آنلاين : 106 نفر